Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


KRIZNI DAVEK naj plačajo tisti, ki so nas pripeljali v krizo;
 
nives
Ogledov: 2525
Predlog poslan 09.05.2013
Z odzivom organa 26.06.2013
Zadnja sprememba 09.05.2013 15:01:40

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 26.06.2013

Odziv Ministrstva za finance

V zvezi s podanim predlogom vas obveščamo, da je Vlada RS glede napovedanih novih davčnih obremenitev sklenila uveljaviti ukrepe, ki bodo imeli čim manjši negativni učinek na gospodarsko rast. Med njimi je z vidika javnofinančnih učinkov na prihodkovni strani proračuna najpomembnejša sprememba stopnje DDV, za katero se načrtuje, da bo stopila v veljavo z 1. julijem 2013. Poleg tega so predvidene spremembe sistema davka na nepremičnine, za katerega se načrtuje uveljavitev s 1. januarjem 2014, in zaustavitev zniževanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb na ravni 17 %, kar bo uveljavljeno z začetkom leta 2014.

Predlog kriznega davka je predviden le kot pogojni ukrep. V kolikor sprejeti ukrepi Vlade RS ne bodo zagotavljali doseganja javnofinančnih ciljev bo s 1. januarjem 2014 kot začasni ukrep uveden t.i. krizni davek. Ob pripravi predloga zakona, ki bo uvedel krizni davek, bo v tem kontekstu ustrezno obravnavan tudi vaš predlog.

V zvezi s predlogom, v delu, ki se nanaša obdavčevanje fizičnih oseb, ki ne morejo pojasniti izvora premoženja, vas obveščamo, da je v Zakonu o davčnem postopku – ZDavP-2 predvidena možnost obdavčitve nenapovedanih dohodkov. Veljavni ZDavP-2 določa možnost ugotavljanja velikosti premoženja fizične osebe za namene obdavčenja z institutom prijave premoženja. V skladu z veljavnim 69. členom ZDavP-2 sme davčni organ v določenih primerih, ki jih določa veljavni 68. člen ZDavP-2 pozvati posameznega davčnega zavezanca – fizično osebo, da predloži davčnemu organu podatke o svojem premoženju ali delih premoženja. Peti odstavek 68. člena ZDavP-2 določa pravila obdavčitve nenapovedanih dohodkov. Če davčni organ ugotovi, da davčni zavezanec - fizična oseba razpolaga s sredstvi za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki precej presegajo dohodke, ki jih je davčni zavezanec napovedal, ali če je davčni organ na drugačen način seznanjen s podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga davčni zavezanec - fizična oseba, oziroma s trošenjem davčnega zavezanca - fizične osebe ali s podatki o pridobljenem premoženju davčnega zavezanca - fizične osebe, se davek odmeri od ugotovljene razlike med vrednostjo premoženja (zmanjšano za obveznosti iz naslova pridobivanja premoženja), sredstev oziroma porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni, oziroma dohodki, od katerih se davki ne plačajo. Postopek za odmero davka po tem odstavku se lahko uvede za eno ali več koledarskih let v obdobju zadnjih pet let pred letom, v katerem je bil ta postopek uveden. Od tako ugotovljene osnove se plača davek po povprečni stopnji dohodnine od enoletnih dohodkov zadnjega davčnega obdobja.

 

Priloge: