Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


obvezna objava prostega delovnega mesta
 
plomba
Ogledov: 4364
Predlog poslan 25.04.2013
Z odzivom organa 26.06.2013
Zadnja sprememba 25.04.2013 13:06:19

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (9)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 26.06.2013

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Analiza obstoječega stanja:

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) izvede javno objavo prostega delovnega mesta ali vrste dela na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/13, v nadaljevanju ZDR-1), ki določa, da mora delodajalec, ki zaposluje nove delavce, prosto delovno mesto ali vrsto dela javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.

7. člen Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF in 21/13; v nadaljevanju: ZUTD) nadalje določa obveznost javne objave prostega delovnega mesta oziroma vrste dela pri Zavodu RS za zaposlovanje s strani delodajalcev iz javnega sektorja in gospodarskih družb v večinski lasti države. V skladu z navedeno določbo morajo omenjeni delodajalci pri zavodu javno objaviti vsako prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti javne objave, ki jih določa ZDR-1.
 

Analiza predloga in razlogi za njegovo (ne)primernost:

Vsebina posredovanega predloga je v veljavni zakonodaji (ZUTD) že določena.

 

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Sistemski zakon za javne uslužbence, torej ZJU, ureja skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev ter celovito ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti, vključno s posebnostmi delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. V skladu s 57. členom ZJU se postopek za novo zaposlitev uradnika izvaja kot javni natečaj, postopek za novo zaposlitev na strokovno-tehničnem delovnem mestu pa po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivno pogodbo (po določbah Zakona o delovnih razmerjih; ZDR). V zvezi z objavo javnega natečaja ZJU v 58. členu določa, da se javni natečaj za organe državne uprave objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, drugi državni organi in lokalne skupnosti pa objavijo javni natečaj na svojih spletnih straneh, se pa javni natečaj lahko objavi tudi v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisu.

V skladu s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 21/13), ki določa javno objavo prostega delovnega mesta oziroma vrste dela pri zavodu, morajo delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države pri zavodu javno objaviti vsako prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti javne objave, ki jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. ZDR v okviru določitve pravic in obveznosti strank pri sklepanju pogodb o zaposlitvi v 25. členu določa obveznost delodajalcev, da ti v primeru, ko zaposlujejo nove delavce, prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objavijo. Objava prostega dela mora pri tem vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh dni. Od navedenega obstajajo tudi izjeme, taksativno določene v določbi 26. člena ZDR, ko se pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, to pa je v primerih, ko gre za:

 • sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,
 • obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
 • zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
 • zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas, razen v primeru zaposlitve za določen čas iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona in v primeru zaposlitve za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
 • zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
 • zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,
 • zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce iz drugega odstavka 74. člena tega zakona,
 • druge primere, določene z zakonom.

Upoštevaje navedeno je torej v skladu z veljavno ureditvijo je v državnih organih, v upravah lokalnih skupnosti, pri ostalih delodajalcih iz javnega sektorja in v gospodarskih družbah v večinski lasti države zagotovljena javna objava prostih delovnih mest.

 

Priloge: