Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Omejitev plačanega dopusta
 
Pino2
Ogledov: 2511
Predlog poslan 15.10.2012
Z odzivom organa 28.11.2012
Zadnja sprememba 10.10.2012 16:34:53

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 28.11.2012

Odziv Ministrstva za pravosodje in javno upravo

Zakon o javnih uslužbencih, ZJU, (Uradni list RS, št. 63/07-upb3 in 65/08) v prvem odstavku 5. člena določa, da za delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe, kolikor ta ali drug poseben zakon ne določa drugače. ZJU ne ureja letnih dopustov, zato se glede tega za vse javne uslužbence uporablja ZDR, in sicer v delu, kjer določa minimalne pravice ter način izrabe letnega dopusta, kriteriji za določitev višine letnega dopusta za javne uslužbence v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti pa so določeni v Zakonu o delavcih v državnih organih, za druge javne uslužbence v javnem sektorju pa so kriteriji in pogoji za določanje števila dni letnega dopusta določeni v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev.

Ne glede na navedeno je treba pojasniti, da je število dni letnega dopusta v javnem sektorju od 1. januarja 2013 dalje omejeno, in sicer v skladu s 187. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ, ZUJF, (Uradni list RS, št. 40/2012) javnim uslužbencem od 1. januarja 2013 dalje pripada iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta, ter največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.

Glede na to, da minimalno število dni letnega dopusta ureja ZDR, predlagamo, da glede morebitnih sprememb te ureditve svoje stališče posreduje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pa pojasnjuje, da je ukrep glede omejitve števila dni plačanega dopusta z uveljavitvijo ZUJF že bil sprejet, upoštevati pa je treba tudi na namen dopusta, ki je namenjen regeneraciji psihofizičnih sposobnosti zaposlenih. Upoštevaje navedeno ter dejstvo, da je morebitne spremembe glede števila dni dopusta treba doseči v okviru socialnega dialoga s socialnimi partnerji, ministrstvo ocenjuje da predlaganega ukrepa ni možno podpreti.

 

Priloge: