Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zmanjšanje pristojnosti ravnateljev
 
Julij
Ogledov: 1544
Predlog poslan 17.09.2012
Z odzivom organa 15.11.2012
Zadnja sprememba 15.09.2012 10:26:25

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 15.11.2012

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Postopek imenovanja ravnatelja je urejen v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Ravnatelja izbere svet šole, pred tem pa si pridobi mnenje lokalne skupnosti, sveta staršev in učiteljskega zbora. K izbranemu kandidatu si svet pridobi še mnenje ministra, nato pa sledi imenovanje ravnatelja kot sklepna faza postopka. Svet šole, v katerem so poleg predstavnikov delavcev zastopani tudi predstavniki staršev in lokalne skupnosti, ima v skladu z 38. členom Zakona o zavodih možnost oziroma dolžnost, da pod posebej predpisanimi pogoji (ugotovljene nepravilnosti pri vodenju zavoda) razreši ravnatelja. Postopek za razrešitev je opredeljen v 59. členu ZOFVI. Svet šole v takem primeru s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, svet staršev in učiteljski zbor. Svet šole po obstoječi ureditvi (46. člen ZOFVI) odloča z večino glasov vseh članov, podrobnejših določb glede načina glasovanja pa šolska zakonodaja nima predpisanih. Določen del teh izvedbenih norm je možno vnesti v ustanovitveni akt šole oziroma v morebitni interni akt (poslovnik) sveta šole.

Pristojnosti ravnatelja so obširno opredeljene v 49. členu ZOFVI. Ravnatelj je varuh zakonitosti na šoli in izvaja naloge, ki se nanašajo na izvedbo programa, sodelovanje s starši in je odgovoren za uresničevaje pravic učencev. Ravnatelj izvaja tudi naloge, povezane s pravicami iz delovnega razmerja (npr. določa sistemizacijo, sklepa delovna razmerja, odloča o disciplinski odgovornosti delavcev). Določen del njegovih pristojnosti iz tega naslova pa izvira tudi iz drugih predpisov, npr. iz delovnopravne zakonodaje, plačne zakonodaje, itd. Nadzor nad izvajanjem šolske zakonodaje izvaja Inšpektorat RS za šolstvo in šport, druga področja pa nadzorujejo druge pristojne inšpekcije (npr. delovna inšpekcija). Pravno varstvo iz delovnega razmerja pa zaposleni lahko uveljavljajo na način, kot ga določa veljavna zakonodaja (ZOFVI, ZDR).

Predlog, ki se navezuje na zmanjšanje pristojnosti ravnateljev (v povezavi s postopkom imenovanja in razrešitve ravnatelja) smo evidentirali in ga bomo proučili. Ob morebitnih spremembah področne zakonodaje bomo razmislili, ali bomo posegali tudi v del, ki se tiče pristojnosti ravnatelja, postopek njegovega imenovanja in razrešitve.