Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Sprememba pravilnika o žrebanju lota - javno tehtanje žogic
 
Marija Krajnc
Ogledov: 2133
Predlog poslan 30.01.2012
Z odzivom organa 14.03.2013
Zadnja sprememba 27.01.2012 17:58:23

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (0)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 14.03.2013

Odziv Ministrstva za finance

Uvodoma bi želeli pojasniti, da je bil Oddelek za igre na srečo organiziran v okviru Sektorja za finančni sistem na Direktoratu za javno premoženje in finančni sistem 1.1.2013 in smo vaše vprašanje prejeli v reševanje šele 6.2.2013, ko nam ga je odstopil Sektor za upravljanje javnega premoženja.

Iz poslanega predloga gospe Marije Kranjc izhaja, da naj se pred žrebanjem lota javno stehtajo žogice in tako stehtane pred javnostjo oddajo v boben, takoj na to pa naj sledi javno žrebanje lota. V javnosti se že leta govori, da je loto žrebanje zrežirano in da je Loteriji Slovenije in državi malo mar za mnenje javnosti. Predlaga, naj se spremeni pravilnik oziroma zakonski akt, ki določa pravila žrebanja lota. Baje so žogice, ki se uporabljajo v Sloveniji, v veliki večini držav prepovedane.

Sistem prirejanja iger na srečo je urejen v Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 in 108/12). Tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igralne naprave, ter način ugotavljanja njihove skladnosti s tehničnimi zahtevami in izvajanje kontrole nad izpolnjevanjem tehničnih zahtev igralnih naprav v uporabi (sem sodijo tudi žrebalni boben in žogice), ter vsebino in postopek izdaje poročila o preizkusu igralne naprave in poročila o kontroli so podobno urejeni v Pravilniku o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 37/11, v nadaljevanju PTZIN). Preizkus vključuje tudi preverjanje postopka žrebanja, ki ga ima prireditelj opisanega v svojih internih aktih. Navedeni pravilnik v 27. členu postavlja posebne zahteve za žrebalne žogice. Oštevilčene ali kako drugače označene žogice za žrebanje morajo imeti enako maso, premer in elastičnost materiala. Glede na povprečno vrednost kompleta za žrebanje sme masa žogice odstopati manj kot +/- 10%. Premer posamezne žogice se določi kot povprečna vrednost najmanj treh meritev, enakomerno razporejenih po površini žogice ob zanemarljivo majhni sili tipala na žogico. Za votle žogice sme premer odstopati od povprečne vrednosti kompleta za žrebanje manj kot +/- 1%, za polne pa manj kot +/- 5%. Elastičnost materiala se ugotavlja samo za votle žogice kot razlika med premerom v eni osi, izmerjena z dvema silama tipala, od katerih je prva med 0,5 N in 1 N, druga pa dvakrat večja od prve. Razlika med obema premeroma sme od povprečne vrednosti razlik dveh premerov vseh žogic v kompletu za žrebanje odstopati manj kot 0,1 mm, oziroma 0,2% povprečne vrednosti premera vseh žogic iz istega kompleta. Pri tem se upošteva večja od obeh navedenih toleranc. Poudariti je potrebno, da so vse žogice preizkušene, kar pomeni, da so bile na njih opravljene meritve mehanskih in snovnih lastnosti s strani neodvisne in nepristranske institucije, ki po predpisanem postopku ugotavlja njihovo skladnost s predpisi in je to razvidno iz oznake na posamezni žogici.

Poleg tega mora prireditelj na podlagi 10. člena Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00, 38/09 in 109/12) sprejeti interni akt, ki mora biti izdelan v skladu s pravili igre in mora med drugim določati tudi postopek izvedbe žrebanja in dela komisije za nadzor žrebanja. Ta akt potrdi še Posebni davčni urad, kot nadzorni organ. V primeru, da bi Loterija Slovenije kršila določbe koncesijske pogodbe ali če bi pri prirejanju posamezne igre na srečo ne bi spoštovala sprejetih pravil igre, bi ji bila koncesija odvzeta (44. člen Zakona o igrah na srečo).

Iz podanega pojasnila trenutno veljavne zakonodaje izhaja, da je ureditev področja na katerega se predlog nanaša ustrezna in ne potrebuje sprememb, medtem ko je poslani predlog pavšalen, neutemeljen in ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

 

Priloge: