Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prisilno delo za zapornike
AK47
Ogledov: 6555
Predlog ustvarjen 05.07.2011
Z odzivom organa 16.09.2011
Zadnja sprememba 05.07.2011 00:09:43

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (57)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 16.09.2011

Odziv Ministrstva za pravosodje

Za osebe obsojene na zaporno kazen je država na podlagi mednarodnih pogodb in sprejete nacionalne zakonodaje dolžna spoštovati osnovne človekove pravice in osnovno človekovo dostojanstvo zaprtih. Ustava Republike Slovenije je v 49. členu kot temeljno človekovo pravico in svoboščino zagotavlja svobodo dela, ki vsebuje tri samostojne pravice: pravice do proste izbire zaposlitve, pravico do enake dostopnosti vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji in prepoved prisilnega dela.

Prepoved prisilnega in obveznega dela pa med drugim določajo tudi naslednji mednarodni dokumenti, ki zavezujejo tudi Republiko Slovenijo:

  • 8. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,,
  • 4. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
  • definicijo prisilnega dela pa določata dve konvenciji Mednarodne organizacije dela, in sicer Konvencija MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu ter Konvencija MOD št. 105 o odpravi prisilnega dela.

Glede na navedeno in dejstvo, da se človekove pravice in svoboščine uresničujejo na podlagi ustave, ter da je le z zakonom mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, oziroma, če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine (15. člen Ustave Republike Slovenije) Ministrstvo za pravosodje zaključuje, da bi morebitna uzakonitev prisilnega dela zapornikov pomenila kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki izhajajo tako iz Ustave Republike Slovenije, kot tudi številnih mednarodnih aktov, k spoštovanju katerih se je zavezala tudi Republika Slovenija.

Sicer pa delo obsojencev ureja Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v členih 45 do 57. V okvirih zakonskih norm in realnih možnosti zavodov se zaprtim osebam, ki so sposobne za delo in želijo delati, delo omogoča v javnih gospodarskih zavodih, pri delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda (hišna dela), pri delodajalcih zunaj zavoda in v okviru delovne terapije. Obsojenci, ki pa jim dela ni mogoče zagotoviti, kakor tudi obsojenci, ki iz kakršnegakoli razloga niso vključeni v delo, niso prepuščeni neracionalnemu izrabljanju časa v zaporu, saj so za vsakega obsojenca dnevno predvidene določene tretmajske in druge aktivnosti.
 

Priloge: